Ein Partneriaid

Mae'r Attic Project yn brosiect partneriaeth rhwng Care & Repair Cymru,  Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, Gofal a Thrwsio Casnewydd a Cymru Ddiogelach.

Caiff ei gyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth a chyllid ein partneriaid.

Gyda'n gilydd rydym yn helpu pobl hŷn i fyw'n fwy cysurus yn eu cartrefi eu hunain.

 • Care & Repair Cymru
 • https___cdn_evbuc_com_images_45498215_191306835979_1_original.jpg

  Gan ddarparu gwasanaethau i rwydwaith o Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru, mae Care & Repair Cymru yn gorff elusennol cenedlaethol ac mae'n gweithio i sicrhau fod gan bob person hŷn gartrefi diogel a chlyd sy'n addas i'w hanghenion.

  Drwy ein gwaith a'n perthynas agos gyda'r Asiantaethau rydym yn gwrando ar anghenion a dymuniadau pobl hŷn ac yn cyflwyno'r wybodaeth ar y llwyfan cenedlaethol i wneuthurwyr polisi yn Llywodraeth Cymru. Mae'r gwaith eiriolaeth yma'n helpu i lywio syniadau am Bolisi Tai ar gyfer pobl hŷn a pholisi Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ehangach ar gyfer pobl hŷn sydd â chysylltiad cynhenid gyda thai ansawdd da ac addas.

  Gwefan: www.careandrepair.org.uk/cy
  Twitter@CRCymru

  × Close
 • Care & Repair Cardiff and the Vale
 • 19922434071491905744631_jpg.png

  Rydym yn darparu nifer o wasanaethau sy'n cefnogi ac yn helpu pobl hŷn i gwblhau gwaith trwsio, gwelliannau ac addasiadau i'w cartrefi, drwy ddarparu cyngor arbenigol, cymorth a chefnogaeth ymarferol. Helpwn bobl hŷn gyda gwaith yn amrywio o eitemau bach iawn megis trwsio tap yn gollwng neu osod canllawiau hyd at swyddi mawr megis addasu ystafelloedd ymolchi neu ail-doi.

  Gwefan: www.careandrepair.org.uk/cy/yn-eich-ardal/gofal-thrwsio-caerdydd-r-fro/
  Twitter@CRCardiffVale

  × Close
 • Newport Care & Repair
 • hpLogo.png

  Mae Gofal a Thrwsio Casnewydd yn wasanaeth sydd ar gael i berchnogion cartrefi neu denantiaid sy'n rhentu'n breifat, dros 60, sy'n byw yng Nghasnewydd. Darparwn o gyngor ac amrywiaeth o ddatrysiadau ymarferol i'ch helpu i wneud gwaith i wella, trwsio neu addasu eich cartref fydd yn eich galluogi i fyw'n annibynnol.

  Ein nod yw sicrhau fod eich cartref yn lle diogel, cynnes a chysurus i fyw ynddo.

  Mae Gofal a Thrwsio Casnewydd yn Asiantaeth Gwella Cartrefi a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Ers mis Ebrill 2014, mae Asiantaeth Gofal a Thrwsio Casnewydd yn gysylltiedig gyda 'Derwen', y gwasanaeth tai newydd i bobl hŷn o fewn Grŵp Pobl.

  Gwefanwww.careandrepair.org.uk/cy/yn-eich-ardal/gofal-thrwsio-casnewydd/
  Twitter@NewportCR 

  × Close
 • saferwalse small.png

  Am yr 20 mlynedd diwethaf buom yn gweithio gyda dioddefwyr cam-drin domestig, trais, cam-drin rhywiol, ecsbloetiad a throseddau casineb.

  Rydym yn angerddol, egniol a phenderfynol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy roi'r gefnogaeth ac eiriolaeth ymarferol ac effeithlon maent ei angen.

  Anelwn atal problemau heddiw rhag dod yn argyfyngau yfory. Mae hyn yn arbed symiau sylweddol o arian, yn arbennig ar gyfer y pwrs cyhoeddus.

  Mae ein tîm ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr wedi helpu i ddiogelu degau o filoedd o bobl yng Nghymru o bob oed, rhyw a chefndir, yn cynnwys dioddefwyr cam-drin domestig, gweithwyr rhyw, dioddefwyr troseddau casineb a chyn-droseddwyr.

  Gwefan: www.saferwales.com 
  Twitter@Saferwales

  × Close
 • Community Fund logo (pink) small.PNG

  Caiff yr Attic Project ei gyllido gan Grofna Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

  Mae pobl yn deall yn well na neb arall beth sydd ei angen yn eu cymunedau. Mae Cronfa Gymunedol y Loeri yn gwrando, cydweithio a chyllido fel bod pethau da'n digwydd.

  Dyna pam eu bod yn falch i ddyfarnu arian a godwyd gan rai sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol ar draws Cymru.

  Gwefanwww.tnlcommunityfund.org.uk 
  Twitter@TNLComFundWales

  × Close