Amdanom di

Mae'r Attic Project yn brosiect partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a Cymru Ddiogelach, a gyllidir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae'r gwasanaeth yn helpu pobl 50+ i wneud lle yn eu cartrefi a rhannu atgofion am eitemau o eiddo sy'n bwysig iddynt.

Mae'r Attic Project yn cefnogi pobl hŷn i drefnu eu heitemau eiddo fel y gallant fyw mor gysurus ag sy'n bosibl.

Mae cydnabyddiaeth gynyddol y gall y pethau rydym yn eu casglu dros gyfnod fod yn rhwystr mawr pan ddaw i symud i gartref llai neu roi mynediad ar gyfer gwaith trwsio neu addasiadau allweddol yn y cartref.

Mae'r Attic Project yn cefnogi pobl i ddidoli neu gael gwared ag eitemau o'u heiddo mewn ffordd sy'n dda iddyn nhw ac yn dda i'r amgylchedd. Drwy wneud lle, gall gwaith fynd yn ei flaen sy'n helpu pobl i gadw'n gynnes, gostwng y risg o syrthio neu ei gwneud yn rhwyddach iddynt fyw adref. Mae tacluso hefyd yn ei gwneud yn rhwyddach i bobl symud i gartref sy'n fwy addas i'w hanghenion, gan ostwng straen symud i le llai.

Gall tacluso a didoli eitemau eiddo ddod â llawer o atgofion yn ôl a gall fod yn her rhoi'r gorau iddynt. Mae ein gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl i siarad am yr atgofion tu ôl i eitemau o'u heiddo. Gall cael cyfle i siarad am neu recordio'r straeon tu ôl i eitemau o'u heiddo fod yn broses ddefnyddiol a difyr sy'n rhoi etifeddiaeth i'r teulu a'r gymuned.

Canfyddwch fwy am y gwasanaethau mae'r Attic Project yn eu cynnig.