Yr hyn a wnawn

Mae Gofal a Thrwsio yn helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Fel elusen yn gweithio drwy ein rhwydwaith ar draws Cymru, gallwn ddarparu help ymarferol i greu cartrefi diogel, cynnes a hygyrch. Gall yr help hwn amrywio o sicrhau addasiadau mawr ar gyfer y bobl sydd mewn mwyaf o angen, i gynnig cyngor ac argymhellion i bobl sydd angen gweithwyr proffesiynol a dibynadwy i wneud gwaith.

Am dros 30 mlynedd, buom yn y rheng flaen, yn cynrychioli anghenion tai pobl hŷn - rydym yn credu'n angerddol yn hawliau pobl hŷn i gael cartref gewddus ac i fedru byw'n annibynnol cyhyd ag y dymunant.

Gallwn roi'r help yma yn ddi-dâl diolch i gyfraniadau gan ein cefnogwyr a hefyd drwy ein partneriaethau gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau eraill. Os ydych eisiau cymorth gan ein gweithwyr proffesiynol gofalgar i chi'ch hyn neu i anwyliaid, cysylltwch gydag un o'n asiantaethau a dweud wrthym beth ydych ei angen. Neu os hoffech wneud cyfraniad i'n gwaith, Cyfrannwch yma os gwelwch yn dda.

Ciplun o'n rhaglenni

Gwasanaeth Craidd

Mae ymweliad gan Weithiwr Achos yn helpu i benderfynu amgylchiadau tai, personol ac ariannol y cleient, cyn trafod atebion i broblemau tai a rhoi cyngor ar hawliau lles a'r cyllid sydd ar gael ar gyfer gwelliannau cartref. Mae ein Swyddogion Technegol yn cynnal archwiliad o'r eiddo sy'n helpu cwblhau'r darlun o'r gwaith sydd ei angen i helpu cleientiaid i aros i fyw'n ddiogel, annibynnol a chysurus yn eu cartrefi eu hunain. Gall y canlyniadau gynnwys cynyddu incwm aelwyd, gwaith trwsio ac addasu cartref, cynyddu diogelwch, gwaith atal codymau, gwella gwresogi ac insiwleiddio a biliau tanwydd is.

Gweld Astudiaeth Achos

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Prosiect 3 blynedd newydd ar y cyd gyda RNIB Cymru ac Action on Hearing Loss Cymru, gyda Care & Repair Cymru yn bartner arweiniol gyda chyllid gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy. Wedi’i lansio ym mlwyddyn ein pen-blwydd yn 25 oed, caiff y gwasanaeth newydd ei ddarparu allan o’r 13 asiantaeth Gofal a Thrwsio gan 13 o Weithwyr Achos arbenigol newydd fydd yn gweithio gydag Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn lleol i ddynodi pobl hŷn eiddil ac agored I niwed sydd angen help gydag mgylchedd cartref diogel ac iach cyn iddynt gyrraedd pwynt argyfwng a chyn iddynt fynd i’r system statudol o ysbytai, meddygon teulu, ambiwlansiau neu ofal preswyl.

Gweld Astudiaeth Achos

Rhaglen Addasiadau Brys

Datblygwyd yn 2002/3 ac yn awr ar gael ledled Cymru yn helpu dros 16,000 o bobl yn flynyddol o fewn amser cyfartalog o 8 diwrnod, a gyda 30% o’r achosion yn helpu rhyddhau cyflymach o ysbyty.

Gweld Astudiaeth Achos

70+ Cymru

Mae'r gwasanaeth newydd hwn yn gweithio ledled Cymru i roi cyngor a chefnogaeth ar ffyrdd o arbed ynni a gwella'ch cartref, er mwyn i bobl dros 70 mlwydd oed wresogi eu cartrefi i dros 70°F.

Mae ein tîm o Swyddogion Ynni Cartref yn gallu'ch helpu chi i fyw mewn cartref mwy cynnes. Cliciwch isod i gysylltu â Gofal a Thrwsio yn eich ardal leol.

Cysylltwch â ni

Sut rydym yn helpu

Mae Gofal a Thrwsio bob amser wedi bod yn wasanaeth sy’n canolbwyntio ar y person ac yn darparu datrysiadau pwrpasol i broblemau ac anghenion. Bu ein dull gweithredu holistig yn ffactor allweddol yn llwyddiant Gofal a Thrwsio.

Mae timau amlddisgyblaeth yn cyflwyno ystod o wasanaethau gyda chyllid o grant y llywodraeth a hefyd o ffynonellau eraill megis cymdeithasau tai, llywodraeth leol a chyfraniadau elusennol.

Mae gwaith achos yn ganolog i’r gwasanaeth ac mae cleientiaid yn aml yn adeiladu perthynas agos gyda’u gweithiwr achos yn seiliedig ar ymddiriedaeth a hyder. Defnyddir yr ymweliad cartref, ymgysylltu â chleientiaid a chasglu gwybodaeth gan y gweithiwr achos i asesu cartrefi cleientiaid a’u hamgylchiadau personol ac ariannol cyn trafod a theilwra’r gwasanaethau sydd eu hangen i ddatrys unrhyw faterion.

Mae’r cyfuniad unigryw o waith achos sy’n canolbwyntio ar y person, arbenigedd technegol a sgiliau ymarferol yn bwynt gwerthu cryf ac unigryw i Gofal a Thrwsio.

Er bod llinynnau cyffredin cryf yn cysylltu holl asiantaethau Gofal a Thrwsio yng Nghymru, mae pob asiantaeth hefyd wedi datblygu gwasanaethau sy’n seiliedig ar anghenion a chyfleoedd lleol.

Yn olaf, mae gweithio partneriaeth yn un o’r allweddi i wasanaeth llwyddiannus Gofal a thrwsio ac rydym yn falch o’n dull gweithredu o gysylltu cleientiaid gyda’r ystod gyfan o wasanaethau statudol a thrydydd sector lleol.

Darganfod pa wasanaethau sydd ar gael yn eich ardal

"Fel y dywedodd y Ganolfan Polisi a Heneiddio: “Mae cydweithio ar draws asiantaethau lleol o fudd i bobl hŷn. Mae themâu cyffredin yn seiliedig ar weithio partneriaeth cryfach - gwell gwybodaeth a mynediad i bob gwasanaeth.”" Canolfan Polisi a Heneiddio