Llywodraethiant

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynnwys 11 aelod a 2 aelod cyfethol, a ddewisir o blith awdurdodau lleol, sefydliadau academaidd, cyrff gwirfoddol, cymdeithasau tai ac aelodau unigol.

Mae'r Bwrdd yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn ac mae'n gyfrifol am reoli busnes Care & Repair Cymru yn nhermau:

 • Gosod polisi
 • Cynllunio
 • Gosod targedau/monitro perfformiad
 • Rheolaeth ariannol a
 • Chyfrifoldebau cyfreithiol

Ymddiriedolwyr

 • Saz Willey - Cadeirydd

  Saz Willey - Cadeirydd

  Mae gan Saz radd mewn economeg a bu'n gweithio fel archwilydd cyn symud i Paris. Ar ôl dychwelyd i Gymru, daeth yn wirfoddolwraig brysur, yn ofalwr a bu'n aelod o Sefydliad Siartredig Gweithredwyr Cyfreithiol ers 2001.

  Bu gan Saz swyddi strategol a gweithredol yn y sector dim-er-elw a'r sector cyhoeddus mewn cynghori, iechyd, tai, gofal cymdeithasol a llywodraeth leol.

  Fel Rheolwr CAB, mae Saz yn meithrin capasiti a gallu i gynnal ac ehangu gwasanaethau sicrwydd ansawdd i gleientiaid a bu'n ymgyrchu i wella polisi ac ymarfer. Yn gyfarwyddwr anweithredol Bwrdd Iechyd Lleol y Fro am chwe mlynedd, bu Saz yn gadeirydd y Pwyllgor Perfformiad a Chynllunio ac yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio. Fel mentor trwyddedig PQASSO, bu Saz yn helpu cyrff trydydd sector i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli a'u llywodraethu'n dda.

  Yn Aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ers 2016, mae Saz yn arwain ar gydraddoldeb a chynhwysiant.

  Yn gyfarwyddwr anweithredol Bwrdd Masnachol Group Pobl, mae Saz yn Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg y Grŵp, yn Ymddiriedolydd Pobl a bu'n flaenorol ar y Bwrdd Gofal a Chymorth.
  Mae Saz yn aelod o Women on Board, WEN Cymru ac mae'n gwirfoddoli ar gyfer yr elusen datblygu Tools With A Mission.
  × Close
 • Maggie Berry, Is-gadeirydd

  Maggie Berry, Is-gadeirydd

  Bu Maggie yn Brif Swyddog ac Ysgrifennydd Cwmni Gofal a Thrwsio Abertawe am dros 15 mlynedd, gan adeiladu'r sefydliad o'i greu i dros 30 o staff, i gyd yn cefnogi miloedd o bobl hŷn bob blwyddyn. Yn flaenorol bu'n gweithio o fewn y mudiad anabledd yng Nghymru ac i Wasanaeth Gwirfoddol Sirol. Yn 2010 cefnogodd Maggie dwf menter gymdeithasol gyda'r elw yn parhau i gael eu defnyddio i ddatblygu gweithgareddau elusennol yn Abertawe.

  Bu Maggie yn flaenorol yn ymddiriedolydd gydag Age Cymru Bae Abertawe a Chanolfan Gofalwyr Abertawe a threuliodd dros 12 mlynedd fel aelod Bwrdd cymdeithas tai gymunedol.

  Mae Maggie yn awr yn Aelod Bwrdd Annibynnol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae'n Gadeirydd Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro lle mae'n parhau i hybu gwerth gwasanaethau tai fel bod yn ganolog i gysur, sicrwydd a diogelwch o fewn ein cartrefi.

  Mae Maggie'n parhau'n ymwybodol o werth gweithgareddau cyfunol - i gefnogi ein gilydd a chynyddu'r budd i'n holl gymunedau i'r eithaf. × Close
 • Rhodri Davies

  Rhodri Davies

  Mae Rhodri yn weithiwr proffesiynol profiadol mewn codi arian a marchnata, gyda dros 11 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector elusennau. Mae Rhodri'n gweithio ar hyn o bryd fel Pennaeth Codi Arian, Marchnata a Chyfathrebu yr elusen plant Brainwave, gan roi arweinyddiaeth strategol a rheoli pob gweithgaredd codi arian, cyfathrebu a marchnata yn y sefydliad. Yn flaenorol bu ganddo swyddi uwch yn St John Cymru, Cymdeithas Alzheimer, Meningitis UK ac Ambiwlans Awyr Cymru.

  Mae Rhodri'n gobeithio y gellir gwneud defnydd da o'i brofiad, angerdd ac ymrwymiad i sicrhau y caiff pob person hŷn yng Nghymru gyfle a dewis i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a chymunedau.

  Mae Rhodri'n byw ym Mhenarth ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.
  × Close
 • Clare Strowbridge

  Clare Strowbridge

  × Close
 • Andrew Vye

  Andrew Vye

  Mae Andrew wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ar draws y Sector Cyhoeddus a’r Trydydd Sector yng Nghymru am y 20 mlynedd ddiwethaf. Bu gyda Pobl ers ei sefydlu yn 2016 ac fel Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau mae’n arwain y Timau Cartrefi a Chymunedau a Gofal a Chymorth.

  Mae Andrew yn gyfrifol am waith Pobl yn darparu gwasanaethau landlord i dros 17,000 o bobl a chymunedau yn cynnwys tîm mewnol Crefftwyr Pobl. Mae Gweithrediadau Pobl hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau gofal a chymorth yn amrywio o gefnogaeth tenantiaid hyd at ofal preswyl. × Close
 • Sally Davies

  Sally Davies

  Rwy’n aelod o fwrdd Gofal a Thrwsio Casnewydd ac yn Ymddiriedolydd annibynnol i Care & Repair Cymru.

  Roeddwn yn arfer gweithio i adrannau tai Sir Fynwy a Chasnewydd, gan ddarparu cartrefi newydd gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig oedd yn bartneriaid i ni, ac yn arbennig wrth ddarparu tai fforddiadwy ar gyfer pobl dros 55 oed.

  Credaf ei bod yn hanfodol fod pobl yn teimlo'n hyderus a diogel yn eu cartrefi eu hunain ar gyfer eu hiechyd a llesiant ac rwy'n falch o waith Gofal a Thrwsio i gyflawni hyn.
  × Close
 • Dave Tovey

  Dave Tovey

  × Close
 • Gwynne Jones

  Gwynne Jones

  × Close

Ein Polisïau

Dyma ein polisïau allweddol yn nodi ein hymrwymiad, cyfrifoldeb a dull gweithredu